spacerMeny spacer
spacer
   
Publisert 08.11.2018
Sveio kyrkje

Sett ditt preg på kyrkja di

Kyrkja bygger fellesskap der du bur. Velkomen til å bidra!

 

Publisert 20.06.2018
Førde Kyrkje med gravplass

 Har du eller din forening synspunkt på korleis Fellesråd og kommune skal legga tilrette for gravlegging? Nå har du mulighet til å uttala deg då plan for gravplassar vert lagt ut til høyring.

Du kan og uttala deg om utkast til nye vedtekter for gravplassane.

Høyringsfris er utvida til 31. desember.

Trykk HER for å sjå på planen (PDF, 14 MB)

Publisert 07.02.2018

Har du fått honorar, løn mv frå Fellesrådet på under kr 10.000,- i 2017. Dette skal då væra skattefritt då fellesrådet i denne samanhengen er rekna som frivillig organisasjon. Dette skal gå fram av løns og trekkoppgåva du har fått og skatteetaten skal ikkje rekna dette med når dei bereknar skatten din. Har du totalt sett blitt trekt for mykje i skatt får du ev skattetrekk tilbake.

Sjå denne linken til skattetaten for meir info;

http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/friv-org-tro-liv/Skatt-for-frivillige-og-ideelle-organisasjoner/?chapter=221722

Sitat frå skattetaten si side:

Beløpsgrenser for skatteplikt

Når samlet lønnsutbetaling fra organisasjonen til én person i løpet av inntektsåret ikke overstiger 10 000 kroner vil lønnen være fritatt for lønnsopplysningsplikt og unntatt fra beskatning. Ved vurdering av om beløpsgrensen er nådd ses det bort fra eventuelle trekkfrie utgiftsgodtgjørelser. Overstiger lønnsutbetalingen 10 000 kroner, er den lønnsopplysningspliktig og mottakeren er skattepliktig for hele beløpet

Publisert 17.08.2017
Vipps

Slik gjer du det i Sveio Kyrkja:

Opne opp Vipps, Velg "Kjøp noe" og Søk opp; Sveio Kyrkje; Vipps nr 115365

Tast inn beløpet du ønskjer å gi, skriv evt melding om kva beløpet gjeld, trykk «neste» og deretter «Betale»

Ditt offer er då gitt til denne gudstenesta sitt offerføremål.

Me registrerer offer gitt i perioden inntil neste gudsteneste som offer til denne gudstenesta sitt føremål

Me vil gjera merksam på at kontorpersonell som registrerer utbetalingane frå Vipps vil kunne sjå kva den enkelte har gitt i offer når Vipps vert nytta. Når du gir offer med Vipps går 1,75% til leverandøren. Dvs at dersom du gir kr 100,- så går  kr 98,25 til dagens føremål.

Det vil sjølvsagt framleis  vera mogleg å gi offer med kontantar slik som før.

I dei andre kyrkjene i Sveio gjer du det på same måte, men her søkjer du opp

- Eikeland Kapell; Vipps nr 119633

- Førde Kyrkje; Vipps nr 119632

- Valestrand Kyrkje; Vipps nr 119630

 

Dersom du ikkje har installert Vipps: gå til nettadressa nedanfor og installer appen på mobilen din:

https://www.vipps.no/privat

Publisert 05.04.2017
Sveio Soknehus

Sidan februar har me på kyrkjekontoret hatt vår plass på Soknehuset. Kontoret har inngang i nordenden av bygget som ligg i Steinhaugvegen 10. Vanleg opningstid er tysdag, onsdag og torsdag mellom kl 10 og kl 14. Ofte vil du treffa oss og utanom denne tida. Sidan me er få på kontoret kan det vera at me er ute ei kort tid og i  den vanlege opningstid. Ring derfor gjerne på førehand om du vil vera sikker på å treffa oss.

Du kan levera brev i postkassen utafor inngangsdøra vår.  Ev pakkar kan dei og ta i mot på kommunehuset - så vil me henta dei der.

Publisert 30.01.2017
Masseutskifting - Utviding Førde gravplass

Vassbakk og Stol er nå godt i gong med masseutskiftinga for utvidinga av gravplassen i Førde.  Massen må skiftast ut då den består av leire og silt. Den vil bli erstatta med drenerande massar. Og på deler av eksisterande gravplass vart det gjort masseutskifting på 1980 talet.

Det nye feltet er planlagt ferdigstillt i løpet av 2017. Det skal gje plass til omlag 260 kistegraver og 129 urnegraver. Urnegravene er fordelt på vanlege graver der kvar enkelt får gravstein og ein namna minnelund.

Det er og planlagt at parkeringsplassen vert utvida noko.

I tilllegg vert arealet rundt kyrkja oppgradert for å gje god tilgang til både kyrkja og gravplassen.

Teikningar (PDF, 4 MB)

Publisert 25.11.2016
Kristurfigur i Førde

Søndag 27. november, den første søndagen i advent, lanserer Kirkerådet en digital bønnevegg på kirken.no/be

 

På kirkens nye bønnevegg kan man dele glede, frykt, uro eller lengsel gjennom å skrive en bønn eller tenne et digitalt lys.

 

«I tillegg til alle de personlige møtene som skjer i kirker over hele landet, ønsker vi også tilby et digitalt kirkerom. Det er ikke alle som vil eller kan oppsøke en kirke. Det ser vi ikke minst på våre Facebook-sider, der stadig flere mennesker deler tanker, tro og undring eller stiller spørsmål. Derfor har vi ønsket å åpne opp for at de som ønsker det, også kan dele bønner og tenne lys digitalt», sier Ingeborg Dybvig, kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet.

 

 

 

 

Publisert 21.10.2016
Førde Kyrkje med gravplass

 

Nå er det straks klart for oppstart av arbeidet med å utvida gravplassen ved Førde kyrkje. Sveio kommune har tildelt hovedkontrakten til Vassbakk og Stol, avd Staupe.  Det var i alt 6 firma som leverte anbud på arbeidet.

Vassbakk og Stol planlegg oppstart i løpet av november. Arbeidet skal fullførast i løpet av første halvår 2017.

Bakgrunnen for utvidinga er at det nå er få graver som er ledige på eksisterande gravplass.

Gravplassen skal utvidast i aust, bak kyrkja og eksisterande gravplass. Her skal det skiftast ut massar då det er mykje leirholdig silt i massane. Desse skal erstattast med drenerande massar. Matjorda skal tas vare på og brukast i det ferdige anlegget.

I anleggsperioden vil det vera eit tett samarbeid mellom entreprenør,kommune og kyrkjetilsette.

Det er NorConsult ved Anne Irgens som har prosjektert utvidinga.

Publisert 21.07.2016
Sveio Kyrkje Vest

 

 

Malararbeidet på tårnet i Sveio er nå ferdig. Det viser seg at det er brukt matrialer av god kvalitet på veggen så det blei ikkje nødvendig å skifta meir enn eit kledningsbord. Derimot måtte nederste delen av søylene ved hovuddøra skiftast. Her var det til dels svært rote.

NST- Byggservice har hatt oppdraget med å mala vestveggen av tårnet. Det vart først vaska og skrapa mv. Deretter vart det grunna og malt to strøk med linoljemaling.

Det er framleis vedlikehaldsbehov på kyrkja, særleg er det ein del vinduer som har behov for til dels omfattande vedlikehald. Dette må tas på eit seinare tidspunkt. Det vil og etter planen bli gjort noko arbeid på taket seinare i år.

Publisert 08.06.2016

Ein bilnøkkel vart i dag 8. juni,  funnen på gravplassen i Sveio, den ved Fjellstad.

Ta kontakt med servicetorget i kommunen.  Dei har nøkkelen.  

Publisert 06.06.2016
Soknehus - første spadetak orientering ved Per Bjørn Habbestad

 

 

 

Ordførar Jorunn Skåden tok i dag første spadetak for det nye soknehuset. Nærare 40 personar hadde møtt opp på tomta i dag for å markera oppstarten. Soknehusbygginga har ein amisisøs framdriftsplan og skal stå ferdig innan 22. desember.  

Publisert 21.08.2014
Facebook

Kyrkja er å finne på facebook. Her ligger det info om gudstenester og man får vite litt om hva som skjer i menighetene våre.

www.facebook.com/groups/kyrkjaisveio

Publisert 21.08.2014

Men skal me kunna handla, må me ha noko å "handla for". Det trengst gode gåver for å få prosjektet i hamn.
Kva med ei julegåve til bygdene og oss sjølv?
Gåver til soknehuset gjev rett til frådrag i skatten. For gåver opp til 12.000 kroner til slike gode føremål sparer du 28 % skatt. Ei gåve på t.d. 10.000 kostar dermed ikkje meir enn 7.200 kroner for gjevaren. Stilig! Alle gåver frå 500 kr. og oppover gjev denne retten.

   

Kontaktinformasjon

Kyrkjeverje Ottar Krakk
Steinhaugvegen 10 - Soknehuset Postboks 65
5559 Sveio
E-post : kyrkja@sveio.kommune.no
Telefon
: 53 74 84 20

Mobil
: 932 16644
Org.nr.
: 976994574
Kontonr.
: 32400887674
Opningstid
: Tysdag, Onsdag og Torsdag 10-1400
Levert av ACOS AS
Sveio sokn